-

Rezidenta fiscala in Germania

Începând cu 1 ianuarie 2018 nedeclararea rezidenței fiscale in Germania (sau în alta țară!) este contravenție și se sancționează cu amendă. Declararea rezidenței fiscale este necesară pentru stabilirea statului în care o persoană plătește taxe și impozite și pentru evitarea dublei impozitări între statele semnatare ale convenţiei de evitare a dublei impuneri. Dacă persoana deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în ambele state, este considerată rezidentă numai a statului în care își are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relațiile sale personale și economice sunt mai apropiate.

Cine are obligația de a depune chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale?

Orice persoană care pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc 183 de zile pe pacursul unui interval de 12 luni consecutive. Mai simplu spus, dacă ești plecat mai miult de 6 luni din 12 luni din Romania ai obligația de a depune chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale. Obligația de anunțare a stabilirii rezidenței fiscale in Germania, revine persoanelor care au părăsit teritoriul Romaniei incepand 30.01.2012 data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012. - abrogat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016, acesta fiind în vigoare la data actuală.

Cine NU are obligația de a depune chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale?

Pentru următoarele persoane NU există obligația depunerii chestionarului:
» Cetățenii români care pleaca în străinătate pentru perioade care nu depășesc în total 183 de zile (pe parcursul unui interval de 12 luni consecutive).
» Cetățenii români care lucrează în străinătate, ca funcționari sau angajați ai statului român într-un stat străin.
» Cetățenii români care au renunțat la cartea de identitate românească și au pașaport cu domiciliul în străinătate.
» Cetățenii români care au părăsit Romania inainte de data de 30.01.2012 nu au această obligație dar o pot face dacă doresc.

Ce documente sunt necesare?

În vederea stabilirii rezidenței fiscale în Germania sunt necesare următoarele documente
»  ''Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România''
Chestionarul este disponibil și poate fi descărcat la urmatoarea adresa:
Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale
»  Copie dupa cartea de identitate
»  Certificat de rezidența fiscală în Germania
Pentru obtinerea certificatului de rezidență fiscală din Germania trebuie sa mergi la Finanzamt și să ceri formularul pentru obținerea acestui certificat care se numeste: ''Antrag auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung'' (Cerere pentru eliberarea unui certificat de rezidență). Partea I (A+B) se completeaza de către solicitant iar partea II (certificatul propriu-zis) de catre Finazamt-ul de care aparții. Certificatul se depune în original sau în copie legalizată, însoţit de o traducere autorizată în limba română.
Cererea pentru eliberarea unui certificat de rezidență fiscală poate fi obținută de la Finanzamt sau poate fi descărcată și tipărită de aici:
Antrag auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung
Pentru cei care nu știu bine limba germană, formularul cu supratraducere și indicații pentru completare poate fi descarcat aici:
Cerere pentru eliberarea unui certificat de rezidență fiscală
În ceea ce privește documentele justificative, organul fiscal poate solicita și alte documente, în cazul în care sunt necesare, pe care le consideră relevante în vederea stabilirii rezidenței fiscale, de exemplu : dovada deținerii unor autovehicule înregistrate în România/ Germania; permis de conducere emis de autorităţile competente din România/ Germania; paşaport emis de autorităţile competente din România/ Germania; etc.

 

-

Unde se trimite/depune chestionarul?

Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale se completează în două exemplare. Un exemplar însoțit de o copie dupa cartea de identitate și certificatul de rezidenta fiscala in Germania  se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau se depune personal sau prin împuternicit la registratura administrației fiscale în raza căreia aveți domiciliu. Al doilea exemplar se păstrează de către persoana fizică.
Adresa poștală a administrației fiscale în raza căreia aveți domiciliu o găsiți accesând următorul link:
Competența teritorială de administrare a contribuabililor
În  termen  de  15  zile de  la depunerea  formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România", organul fiscal transmite persoanei fizice "Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi Germania, de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile" şi stabileşte dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

Termene de depunere și sancțiuni

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va completa formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" înaintea deplasării în străinătate, cu informațiile cunoscute la data completării. Dacă ulterior înregistrării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, obține documentul/certificatul care atestă schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta completează un nou formular cu informațiile actualizate, la care anexează documentul/certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care o consideră rezident, în vederea aplicării prevederilor convenției. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, continuă să fie considerată rezidentă în România, având obligație fiscală integrală până la data schimbării rezidenței potrivit convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul străin.
Potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală, începând cu data de 01.01.2018, nedepunerea în termen a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei şi se aplică doar pentru fapte săvârşite după data de 01.01.2018.


Informații suplimentare poți obține telefonic, la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon: 0040 31 403 91 60 sau la birourile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.


Pentru cei interesați un top cu articolele cu cele mai multe afisări care reflectă cele mai căutate teme de interes pentru vizitatorii site-ului Emigrant în Germania: